TÁMOP-3.4.2.A

TÁMOP-3.4.2.A-11/1-2012-0004
ma-SNI – megoldások a SNI gyermekek együttnevelésében

banner_uszt

euujmagyarorszagterv

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat során vezetők, pedagógusok, asszisztensek továbbképzésével, jó gyakorlatok adaptálásával, gyakorlatba való beágyazásával, egyéni átvezetési és utánkövetési
programok, attitűdformáló tréningek szervezésével, a munkaerő-piaci bekerülés megkönnyítésére felkészítő program kidolgozásával, a konzorciumi tagok szakmai együttműködési modelljének létrehozásával támogatjuk, hogy a befogadó intézmények szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására.

Irányító Hatóság:
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH)
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
www.nfu.hu/hepih

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épül
www.esza.hu

Nemzeti
Fejlesztési Ügynékség

TÁMOP 3.4.2.A-11/1-2012-0004
ma-SNI – megoldások a SNI gyermekek együttnevelésében
pályázati összefoglaló

Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatot tett közzé, melynek célja a gyógypedagógiai intézmények és a befogadó közösségek,
a helyi sajátosságoknak megfelelő szakmai együttműködéseket dolgozzanak ki az együttnevelés különböző formáinak megvalósítására,szélesebb körben történő elterjesztésére.
A felhívásra konzorciumi együttműködési megállapodásban 3 befogadó intézménnyel közösen pályáztunk.

A konzorcium tagjai:

  • Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Kollégium
  • Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
  • Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
  • Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti iskola

A pályázat során vezetők, pedagógusok, asszisztensek továbbképzésével, jó gyakorlatok adaptálásával, gyakorlatba való beágyazásával, egyéni átvezetési és utánkövetési programok,
attitűdformáló tréningek szervezésével, a munkaerő-piaci bekerülés megkönnyítésére felkészítő program kidolgozásával,a konzorciumi tagok szakmai együttműködési modelljének létrehozásával kívántuk támogatni azt a folyamatot, melyben befogadó intézmények alkalmassá válnak az inkluzív nevelés megvalósítására.
A beadott pályázatunkat alkalmasnak találták a megvalósításra, s ennek megfelelően a megjelölt tevékenységek megvalósítására 29.599.358 Ft nyertünk el a következő lebontásban:

• Mozgásjavító, mint főpályázó: 11.931.952 Ft
• Patrona: 5.853.484 Ft
• Sztehlo: 6.047.344 Ft
• Neumann: 6.127.220 Ft

Pályázatunk célja

Tevékenységeink megvalósításával a SNI gyermekek együttnevelését vállaló intézmények támogatása az inklúzió elérése érdekében.
Képzések, jó gyakorlatok igénybevételével az együttnevelésben résztvevő szakemberek kompetenciáit bővítettük, ezzel szakmai megújulásukat biztosítottuk.
Hosszú távon ezek a tudások beépülnek módszertani kultúrájukba, biztosítják a SNI gyermekek nevelése-oktatása során az egyéni igényekhez való alkalmazkodást.
A befogadó intézményekben a differenciált oktatási módszerek, munkaformák elterjesztésével, lehetővé tettük a képességbeli és tanulási szükségletekhez való igazodást, mindezzel növelve az esélyegyenlőség megvalósulását.
Feladatunknak tekintettük a konzorciumi tagok vezetőinek felkészítését a változások kezelésére. A projekt során összesen 111 szakember felkészítését tervezzük különböző módszertani pedagógus-továbbképzésen, felkészítéseken, amelyet maximálisan meg is valósítottunk.
A projektben résztvevő konzorciumi intézményekben, attitűdformáló programok kidolgozásával és lebonyolításával, a társadalmi elfogadást támogattuk, ezzel segítve a SNI gyermek/tanuló beilleszkedését az adott befogadó közösségbe.Így hosszú távon megvalósulhat az egész társadalom mássággal kapcsolatos szemléletének formálása.

Azon SNI gyermekek esetében, akik integrálhatóak óvodai és iskolai közösségekbe, elengedhetetlen cél az együttnevelés folyamatosságának biztosítása.
Ennek megvalósulásához szükséges az intézmények együttműködése, a horizontális tanulás, az egyéni átvezetések tervezése, nyomon követése.
A nehézségek elkerülésére a kidolgozott egyéni átvezetési programok gyakorlatba való beépülését valósítottuk meg a projekt során.
A megfelelő egyéni átvezetések, és a folyamatosság révén, hosszútávon biztosítható a SNI fiatalok munkaerő-piaci részvétele. 20 SNI fiatalt sikerült ebbe a tevékenységbe bevonni.
A fogyatékos személyt körülvevő valamennyi érintett szereplő aktív bevonásával kívántuk több oldalról is támogatni a fiatalok társadalmi integrációját és munkaerő-piaci lehetőségeit.
Tevékenységeink megvalósítása során célunk családok és civil szervezetek bevonása volt.
Ennek megfelelően attitűdformáló programjainkon rendszeresen részt vettek az Mozgássérültek Önálló Élet Alapítványa aktivistái.
Az együttnevelés optimális biztosítása érdekében sikerült olyan speciális és fejlesztő eszközöket beszerezni, amelyek a konzorciumi intézményekben történő oktatás-fejlesztés körülményeit javítják.

A projekt tevékenységeinek bemutatása

Nyitókonferencia

2012. október 10-én nyitókonferenciával indítottuk a projektet, melyen részt vettek és bemutatkoztak a konzorciumi partnerek.
Az ESZA munkatársától ezen a napon vehettük át a támogatási szerződést is. A munka a bevezető előadás után kicsoportokban zajlott 3 témakörben:

• intézmények közötti együttműködés
• egyéni fejlesztési tervek – egyéni átvezetési tervek
• attitűdformálás

A csoportok prezentációjukban ajánlásokat fogalmaztak meg az adott témakörökben, amelyeket a későbbiekben beépítettek kollégáink a tevékenységeikbe.

tamop01tamop02tamop03

 

 

 

 

 

 

Egyéni fejlesztési terv jó gyakorlat átvétele, adaptációja
2012. októberében az egyéni fejlesztési tervek színvonalas elkészítése érdekében jó gyakorlatot vettünk át a Prizma EGYMI –től, ugyanis tevékenységeink között szerepelt, hogy intézményünk számára egységes egyéni fejlesztési terv – sémát dolgozunk ki, amely majd része lesz azoknak az egyéni átvezetési tervnek, amelyet 5 SNI gyermekünk tagozatok, vagy intézmények közötti átmenetének megsegítésére dolgozunk ki.
A know how átvétele felkészítő program keretében történt, melyen valamennyi konzorciumi intézmény képviseltette magát.
Az átvett jó gyakorlatot adaptáltuk, illetve összedolgoztuk intézményünk eddigi gyakorlatával.

Egyéni átvezetési terv jó gyakorlat átvétele, adaptációja
A pályázat korábbi fázisában jó gyakorlat adaptációjával elkészítettük a Mozgásjavító speciális egyéni fejlesztési tervének sablonját. Ennek a tervnek a továbbfejlesztéseként, illetve beépítésével feladatunk volt a mozgássérült gyermekek és fiatalok számára az iskolán belüli tagozatok, valamint az intézmények közötti átmenetek megkönnyítésére az egyéni átvezetési tervek kidolgozása.
A Mozgásjavítóban 5 gyermekre illetve fiatalra készítettük el a tervet: az iskolai életre való felkészítő tagozat és az első osztály, az alsó tagozat és a felső tagozat, a felső tagozat és a középiskolai tagozat között. A terv kidolgozását 2 pedagógus végezte, közülük a megvalósítás folyamatában az egyik pedagógus aktívan, a másik mentorként vett részt.
A programok gondozását, a tervben leírtak koordinálását, a szükséges korrekciókat havi rendszerességgel „kontakt” órán beszélték meg. Ekkor áttekintették, értékelték az elvégzett tevékenységeket és kitűzték a következő időszakra a feladatokat.

Egyéni differenciálás jó gyakorlat átvétele, adaptációja

A Gyermekek Háza Magyarországon elsők között dolgozta ki és vezette be a differenciálás módszerét. Már több mint egy évtizede alkalmazzák az oktatás során.
Így a legtöbb tapasztalattal rendelkező kollégáktól sajátíthatták el kollégáink a differenciálás módszerét.
A jó gyakorlat know-how-jának átvétele során Kókainé Lányi Marietta bemutató előadásából tájékozódhattak a résztvevők a tanítási – tanulási folyamat új értelmezéséről, a differenciálási lehetőségekről, a munkaformákról, a munka során alkalmazható, használható tankönyvekről, eszközökről.
A bemutató órákon való részvétel a gyakorlati megvalósítás folyamatába engedett bepillantani.
Az elmélet elsajátítása és a hospitálás után két kolléganő – a Gyermekek Háza pedagógusának mentorálásával – adaptálta a Mozgásjavítóra, a mozgáskorlátozott gyermekekre a módszert és dolgozta ki 10-10 tanítási óra anyagát.
Ezt követően került sor a módszer gyakorlati bemutatására 2-2 alkalommal dupla órában, amelyen részt vettek a konzorciumban szereplő intézmények szakemberei.

tamop04tamop05tamop06

Menedzsmentképzés

A közoktatásban bekövetkezett változások kezelésére képzést szerveztünk az intézmények vezetői, munkatársai számára, mely 2013. 04. 25-27. között zajlott le intézményünkben.
A 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést a Qualy-Co Oktatási Kutatási Szolgáltató Kft. –től vásároltuk meg.
A képzés címe: „A vezetés mestersége a változó közoktatásban” Minden konzorciumi intézmény 5 fővel delegálta magát a felkészítésen.

tamop07

Munkahelyi átvezetési, után követési program, életpálya-képzés

A nyílt munkaerő-piacra való bekerülés a SNI gyermekek számára különösen problematikus. Annak érdekében, hogy a pedagógusok felkészültek legyenek a pályaválasztás az életpálya-építés módszertanából, a konzorciumi tagok közül a Mozgásjavító és a Neumann Szakközépiskola szakemberei 4 -4 fővel képzésen vettek részt.

tamop08

Az általános iskola befejeztével a fiatalok a középfokú oktatásban vagy gimnáziumban, vagy a szakképzés intézményeiben a szakképző iskolákban (szakközépiskola, szakiskola) tanulhatnak tovább, melyre ugyanúgy van lehetőség gyógypedagógiai intézményben, illetve a többségi köznevelési rendszerben.
A cél minden esetben ugyanaz; a társadalmi integráció, melynek sajátos nevelési igény esetén hangsúlyos elemei többek között az elérhető legmagasabb szintű önállóság megteremtése (rehabilitáció, ergoterápia igénybe vételével), a reális énkép kialakulásának támogatása, a munkaerő-piacon (nyílt vagy védett, támogatott foglalkoztatás) való elhelyezkedés.  Ezt a folyamatot igyekeztünk a pályázat keretében egy protokoll kialakításával támogatni, melynek része a pályaválasztási program és a munkahelyei átvezetési tervek, utánkövetési elkészítése volt 10 tanulónkra. A programot szakértővel véleményeztettük.

Attitűdformáló programok

Elengedhetetlen, hogy a SNI gyermekeket integráló intézmények közvetlen partnerei kellően felkészültek legyenek a befogadásra.  Ennek érdekében megvalósítottunk egy pedagógusok számára kidolgozott felkészítő tréninget, ahol elméleti blokkok mellett sajátélményű gyakorlatokon keresztül biztosítottuk a tapasztalatszerzést a résztvevők számára. Ezen kívül a konzorciumi intézmények mindegyikében tartottunk attitűdformáló délutánokat, amikor szintén sajátélményű gyakorlatokon keresztül élhették meg a gyermekek és a diákok a másságot, ezzel elősegítve az elfogadás folyamatát. Ezekbe a programokba civil szervezetként bekapcsolódott a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete is.  Az attitűdformálás egy másik módja, ha a többségi intézmények tanulói és az SNI gyermekek és diákok közös tevékenységben vesznek részt.
Ezért 3 alkalommal integrált projektdélutánt szerveztünk a Mozgásjavítóban a konzorciumi intézményekkel közösen, ahol az adott korosztályból összeállt csoportok játszottak, sportoltak, versenyeztek, beszélgettek egymással.

tamop16tamop14

tamop15tamop13

tamop12tamop11

tamop10tamop09

Új szereplők bevonása, workshopok szervezése, elfogadó társadalmi és munkaerőpiaci környezet kialakítása

A pályázati tevékenységeink között egyik fontos feladatunknak tekintettük, hogy a társadalmi és munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően pedagógiai, egészségügyi és szociális ellátás témaköreiben tartott előadásokkal, workshopokkal hozzájáruljunk a társadalmi környezet be- és elfogadó szemléletének alakításához. Törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozók széles köre támogatni tudja az érintetteket abban, hogy az együttéléshez, együttműködéshez szükséges kompetenciákat megismerjék, elsajátítsák, ezáltal a társadalomba történő integrálódásuk, a munkaerő-piacra történő kilépésük zökkenőmentessé váljon. Ennek érdekében előadásokat tartottunk, kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a társadalmi felelősségvállalás témakörében. Segédeszközgyártó cégek tartottak bemutatót, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a legújabb aktív kerekesszékekkel, mopedekkel, járást és egyéb rehabilitációt segítő eszközökkel. Egészségügyi témában egy új sebészeti eljárás bemutatására került sor, mely elvégzése után a fiatalok mozgásállapota jelentősen javul, így esélyeik megnövekednek a munkaerőpiacon.
tamop17

tamop18tamop19
Intézményközi együttműködés, horizontális tanulás

Az intézmények közötti együttműködés modelljének kidolgozásával célunk volt, hogy a TÁMOP 3.4.2 projektben résztvevő konzorciumi partnerintézmények saját tudásai és tapasztalatai, jó gyakorlatai egymás számára megismerhetőek, elérhetőek legyenek és hozzájáruljanak a saját intézményi minőségi munkához. A kidolgozott program erősítette és ösztönözte a szakmai összefogást és a további kapcsolattartást hálózati együttműködésben. A modell kidolgozása előtt a konzorcium szakemberei számára képzést tartottunk, majd az itt szerzett tudások mentén állítottuk össze, és félévente frissítettük a programtáblát. A modell működtetése során rendszeresen vettünk részt a partnerintézmények szakmai, kulturális és sport rendezvényein, sokszor előadóként is.

tamop20
Pedagógiai dokumentumok módosítása

Az életbelépett Köznevelési Törvénynek, az új törvényi előírásoknak és az érvényes NAT-nak megfelelően dolgoztuk át a pedagógiai dokumentumainkat, melyeket szakértővel véleményeztettünk.

Szervezet és intézményfejlesztés
Az infrastruktúra fejlődése mellett folyamatosan arra törekszünk, hogy a megújult „házat” tartalommal töltsük meg, hogy az minél jobban szolgálja a ránk bízott mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok fejlesztését, előrejutását, társadalmi szerepvállalását, esélyegyenlőségük megteremtését. Ennek szellemében a pályázat keretében számos fejlesztő munka történt az intézményben.
A szervezetfejlesztéssel, a protokollok kidolgozásával várhatóan átláthatóvá válik az intézmény cél- és feladatrendszere, intézményi szinten javul a szakmai körök kommunikációja, előmozdítja a munkatársak együttműködését, támogatja a tevékenységek egymásra épülését.
Szervezetfejlesztés területei:

• általános iskola protokollja
• szakközépiskola protokollja
• kollégium protokollja
• egésznapos mozgásnevelés protokollja
• közösségi szolgálat protokollja

Intézményi innováció
Pedagógiai munkát segítő munkatársak felkészítő tréningje
Intézményünkben az ellátás legfontosabb célja mindenkor a tanulók minél nagyobb fokú önállóságának kialakítása, a társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógusi munkát segítő személyek továbbképzésére annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok mindennapi megsegítése szakszerűen valósulhasson meg.
A pályázat keretében kidolgozott felkészítő program bemutatja a mozgáskorlátozott személyek sajátosságait, a különböző mozgáskorlátozottsággal járó kórformákat, az azokból származó pedagógiai, rehabilitációs nehézségeket. Az attitűd formálása mellett, célunk volt a kompetenciák meghatározása, a segítő munka kommunikációs csatornáinak feltérképezése intézményi szinten, valamint az együttműködés lehetséges formáinak bemutatása. A munkavégzés során különös figyelmet szentelünk a balesetvédelemre a gyermekek, fiatalok ellátása szempontjából és a feladatot ellátó személy oldaláról is. Gyakorlataink során a mindennapos feladatok sérülés specifikus megoldásait kerestük.

tamop21

tamop22
Digitális tartalmak

A pályázat keretében összeállított MATEMATIKA tartalmú linkgyűjtemény segítséget nyújt tanároknak az órai munkában, diákoknak a tanulásban.
A matematika tanítása során igen nehéz és fontos feladat a megfelelő motíváció fenntartása. A tanár feladata, hogy a hagyományos módszereket kiegészítve és a számítógép lehetőségeit kihasználva megmutassa tanítványainak a rengeteg információforrásból és programból azokat, amelyeket hasznosítani tudnak. A linkgyűjteményben egy helyen található meg elmélet, feladatgyűjtemény, képi illusztráció, prezentáció és videó. Megkönnyíti a különböző nehézségi fokozatú feladatsorok elkészítését, felzárkóztatást illetve tehetséggondozást.
A másik linkgyűjtemény az általános iskolában oktatott MAGYAR és világirodalmi témaköröket öleli fel. Számos információ felhasználható az általános és a középiskolai tanítás során is (életrajzok, kapcsolódó személyek, érintett települések naprakész honlapjai, emlékhelyek stb.). Az általános iskolai tanulmányok során folyamatosan visszatérő területek miatt előfordulhatnak ismétlődések, más esetekben viszont az egyes évfolyamokon felbukkanó különböző információk – mozaikdarabkák – kiegészíthetik egymást. Az internetes linkgyűjtemény lényegében felhasználható ötlettárként is, amely lehetőségeket, esetleges utakat kínál a felkészüléshez, valamint a további, interneten történő kutakodáshoz, ismeretgyűjtéshez.

Tanácsadói szolgáltatás igénybevétele

Az intézményi folyamatok támogatására szakértő közreműködését vettük igénybe, 60 óra időtartamban. Szakértői feladatokra Kőpatakiné Mészáros Máriát, az OFI
Témakörök a következők voltak:
o A menedzsment tevékenység alapjai
o Innováció
o Standardizálás
o Szervezetfejlesztés
o Az intézményi folyamatokhoz tartozó tevékenységpillérek
o Rehabilitáció – edukáció

Nemzetközi jó gyakorlat átvétele

Szociális kompetencia fejlesztése dramatikus eszközökkel
A jó gyakorlat kiválasztásánál fontos célként fogalmazódott meg, hogy olyan bevált gyakorlatot vegyünk át, amely segítséget nyújt tanulóinknak abban, hogy teljes mértékben képesek legyenek beilleszkedni a közösségbe, hatékonyan részt tudjanak vállalni a társadalmi folyamatokban. Azt feltételezve, hogy ennek a folyamatnak alapvető alkotó eleme az egyén szociális készsége, kutattuk fel az intézmény számára adaptálható, majd alkalmazható gyakorlatot:
1 a „Szociális kompetencia fejlesztése daramatikus eszközökkel” című jó gyakorlatot SEL (social and emotional leaning)

A SEL program célja elsősorban tanulók képességeinek fejlesztése a következő területeken: öntudatosság, szociális érzékenység, személyes kapcsolatok és felelős döntéshozatal, másodsorban fejleszteni a tanulók attitűdjét, hitüket önmagukban, másokban és az iskolában.
Az oktatók, a szülők és a törvényhozók, akik megértették a szociális kompetenciák szükségességét az életben való boldoguláshoz azt is tudják, hogy ezek a képességek fejleszthetők. Kutatásokat végeztek annak bemutatására, bizonyítására, hogy az iskolai környezetben működő SEL program fejleszti és generálja a diákok kapcsolatát intézményeikhez, pozitív viselkedésmintákat alakít ki és a program alkalmazása után kiváló eredmények mutathatók fel.

Projektzáró konferencia

Disszemináció