PARTNEREK

[otw_is sidebar=otw-sidebar-6]

Zsótér Pál Alapítvány
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az intézményben folyó adatkezelés és továbbítás jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján történik.1. Az adatkezelési tájékoztató jogszabályi alapja

Az adatkezelési tájékoztató

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), és a
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  alapján, annak megfelelően készült.

2. Az adatkezelési tájékoztató célja

 • Rögzíti az alapítvány adatkezelési és adatfeldolgozási rendjét,
 • Rögzíti az adatok továbbítási szabályait,
 • Meghatározza a nyilvántartott adatok helyesbítési, törlési rendjét,
 • Meghatározza a szolgálati titok védelmével kapcsolatos rendelkezéseket,
 • Tájékoztatja az adatnyilvántartásban érintett személyek jogait és annak érvényesítése rendjét.

3. Az alapítványnál nyilvántartott adatok köre

3.1. Az Alapítvány kuratóriuma tagjainak és a Felügyelő Bizottság tagjainak adatai, úgy mint:
a tisztségviselők

 • neve (leánykori neve)
 • lakóhelye, tartózkodási helye,
 • telefonszáma,
 • elektronikus levelezési címe

3.2. Az Alapítvány céljainak megfelelően ellátott tevékenységei kapcsán az Alapítvány birtokába jutott adatok, úgy mint:
a pályázók, adományozók, támogatók és egyéb szerződéses partnerek

 • neve,
 • címe,
 • telefonos vagy elektronikus levelezési címe
 • az ügyintézéshez szükséges egyéb adatai (pl. adóazonosító szám, TAJ szám, stb.)

A fenti adatkörök képezik az Alapítvány nyilvántartásának azon adattartalmát, mely adatok személyes adatnak1 minősülnek.

4. Az adatok továbbításának rendje

Az Alapítvány adatnyilvántartásába – az érintetten kívül – a következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából (83/D. §):

a) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,
b) az érintett ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság

Fentieken túl az Alapítvány, vagy az Alapítvány alapító okiratában megnevezett Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, EGYMI és Kollégium weboldalának, illetve közösségi oldalának kezelői részére, valamint az Alapítvány támogatói részére átadásra kerülhetnek az Alapítvány munkájával összefüggő, arról tudósító információk és fotók, úgy, mint: határozatok, nyertes pályázatok, díjazások, támogatott események, rendezvények, jótékonysági események, átadási ünnepségek, beszámolók stb. Ennek során az érintettek neve és a róluk készült fotók publikálásra kerülhetnek, melyhez az érintettek aláírásukkal előzetesen hozzájárulnak.

A 3. pontban felsorolt adatok a személyes adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbíthatók a 4. pontban felsorolt szervek részére.

5. Az adatkezeléssel foglalkozó alapítványi tisztségviselők köre

Az Alapítványban folyó adatkezelési tevékenység során adatkezelői feladatokat látnak el a mindenkori kuratóriumi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjai, a kuratórium elnökének felelőssége és ellenőrzése mellett.

6. Az adatkezelés általános módja, időtartama

Az intézményben kezelt adatok nyilvántartási módja lehet:
nyomtatott irat,
elektronikus adat,
elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
az Alapítvány weblapján, közösségi oldalán elhelyezett (elektronikus) adat, fénykép.
az Alapítvány egyéb kommunikációs felületein (pl. faliújság) elhelyezett adat

Az alapítvány a birtokába jutott személyes adatokat addig tárolja, amíg az adatgyűjtést és kezelést szükségessé tevő cél megvalósítása érdekében az indokolt, vagy jogszabályban rögzített, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulást az érintett személy vissza nem vonja.

7. A titoktartási kötelezettség

Az Alapítvány tisztségviselőinek kötelessége az adatkezelés jogszabályokban és e tájékoztatóban meghatározott rendjének betartása. Az adatkezelők felelősek a tudomásukra jutott adatok védelméért. A személyi adatokat kizárólag az e tájékoztatóban meghatározott személyek, az itt meghatározott módon továbbíthatják. A személyi adatok bármely más jellegű (szóbeli, telefonon történő, írásos vagy bármely más módon történő) továbbítása szigorúan tilos.

8. Az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendje

8.1. Az érintettek tájékoztatása, kérelem az érintett adatainak módosítására

Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az adatkezelés által érintett személy tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyi adatainak helyesbítését, illetve kijavítását, amelyet az adatkezelő köteles teljesíteni. Az érintett személy továbbá jogosult megismerni, hogy az adatkezelés során adatait kinek, milyen céljából és milyen terjedelemben továbbították.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. (Infotv. 15. § (4))

8.2. Az érintett személyek tiltakozási joga, a bírósági jogérvényesítés lehetősége

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (Infotv. 21. § (1)):
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Alapítvány adatkezelési tevékenysége során az érintett jogait megsérti, az érintett az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. (Infotv. 22. §)

9. Záró rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a melléklete. Az Alapítvány kuratóriumi ülésén a kuratórium tagjai egyhangú döntéssel elfogadták.