PARTNEREK

[otw_is sidebar=otw-sidebar-6]

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Zsótér Pál Alapítvány

2018. szeptember 25.

A ZSÓTÉR PÁL ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
A szabályzat az Alapító Okirat rendelkezéseit egészíti ki

I.
Általános rendelkezések

1. Az alapítvány vagyonkezelő bankja: K&H Bank Zrt.

2. Az alapítvány célja, szervezetének összetétele és felépítése
Az Alapító Okiratban foglaltak szerint

3. A Kuratórium hatásköre, különösen

 •  az alapítvány vagyonát az alapító okiratban meghatározott célok elérése érdekében kezeli, dönt annak hasznosításáról, felhasználási módjáról;
 •  az alapítvány költségvetése, tekintettel arra, hogy a alapítványnak nincs fix bevétele, (év közben megjelent pályázatokon indul, célprogramokra pályázik, adományokat fogad be), nem tervezhető, ezért visszamenőlegesen éves közhasznúsági beszámolót készíttet a tárgyévre vonatkozó pénzügyi eredmény-elszámolással, melyet a kuratórium jóváhagy;
 • határozatot hoz a tárgyévben szükséges támogatási formákról, a támogatások igénybevételének feltételeiről, a rendelkezésre álló pénzeszközök programok közti felosztásáról;
 • beszámoltatja a tisztségviselőket, feladatokkal bízza meg őket;
 •  ellenőrzést gyakorol a tisztségviselők tevékenysége felett.

4. A kuratóriumi tagok jogai és kötelességei
4.1 A kuratórium tagja köteles

 • az alapító okiratban meghatározott célok minél teljesebb megvalósításáért munkálkodni. Jogait és kötelezettségeit a jogszabályoknak, az Alapító Okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően gyakorolhatja. Ezektől való eltérést a kuratóriumnak, illetve az illetékes szerveknek köteles jelezni;
 •  az alapítványi feladatok ellátásában részt venni, a közösen elfogadott feladatmegosztásnak megfelelően.

4.2 A kuratóriumi tag jogosult

 • a kuratórium ülésein és döntéseiben részt venni, ellenvéleményét jegyzőkönyvben rögzíttetni;
 • 4.1 pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésére javaslatokat tenni;
  •  általános javaslattételi jogával élni, különösen az alapítvány gazdálkodásával, működésével, a nyújtott támogatási formákkal és a foglalkoztatással kapcsolatban;
  • a kuratóriumi üléseken szavazati jogát gyakorolni.

5. A kuratórium elnökének hatásköre, feladatai

A hatóságok és kívülálló szervek (személyek) felé önálló aláírási, utalványozási, döntési és képviseleti joggal felruházott személy;

 • Az Alapító Okiratban foglaltak szerint összehívja a kuratóriumi ülést;
 • A 6.2. pont szerinti meghatározott esetekben rendkívüli kuratóriumi ülés összehívására jogosult;
 • A kuratórium ülésein elnököl, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt;
 • A kuratóriumi ülésekről rövid, érdemi jegyzőkönyvet készíttet, azt megküldi a kuratórium tagjainak;
 • A gazdasági ügyek vitelével megbízott személy munkáltatói jogait gyakorolja;
 • Akadályoztatása előre látható időtartamára képviseletéről intézkedik;
 • Gondoskodik a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról;
 • A feladatok ellátása érdekében – a kuratóriumi döntések keretein belül – szerződést köthet az alapítványi feladatok végrehajtására;
 • Az alapítvány munkájába bevont (nem kuratóriumi tagok) személyek feladatait a szerződésben rögzítettek szerint önállóan irányítja, azok végrehajtását ellenőrzi, illetményüket kiutalja.
 • Az alapítványi vagyon jogszabály szerinti, gazdaságos kezeléséről gondoskodik, és közreműködik annak gyarapításában;
 • Jogosult az alapítvány működéséhez szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások számláinak a kifizetését engedélyezni;
 • A kuratóriumi tagok által jóváhagyott támogatások utalványozási jogával rendelkezik;
 •  Az alapítvány könyvelését a hatályos jogszabályoknak megfelelően irányítja, a pénzügyi- és számviteli rend megtartását a Felügyelő Bizottsággal együttesen ellenőrzi;

6. Eljárási szabályok
6.1. A kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Össze kell hívni a kuratóriumot bármely kuratóriumi tag kérésére;
6.2. Az előre tervezett kuratóriumi üléseken kívül rendkívüli kuratóriumi ülés hívható össze abban az esetben, amikor az alapítvány a kuratóriumi döntéssel – az aktuális határidők és az időzítés miatt – nem várhat a következő esedékes kuratóriumi ülésig. A rendkívüli kuratóriumi ülésen legalább 3 kuratóriumi tag vesz részt, ez történhet személyes találkozó, vagy elektronikus egyeztetés (telefon, email) keretében, és a döntések az Alapító Okiratban és a Szervezeti Szabályzatban rögzített arányú (egyszerű, 2/3-os vagy egybehangzó) többséggel hozhatók meg.
6.3. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, melyre a meghívót – írásos formában, nyomtatott vagy elektronikus úton – az ülés előtt legalább 8 nappal kiküldi, a megvitatandó témák felsorolásával.
6.4. A kuratórium üléseire a támogató szervek, személyek meghívhatók, szavazati joguk azonban nincs;
6.5. A kuratórium döntéseit határozati formában hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben tényszerűen rögzíteni kell minden fontosabb eseményt, a határozatokat és annak szavazati arányait. Bármely kuratóriumi tag kérheti véleményének szószerinti jegyzőkönyvezését;
6.6. A kuratórium határozatképes, ha tagjainak több, mint 50%-a jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlevők több, mint 50 %-ának egyhangú szavazata szükséges;
6.7. Az éves beszámoló és a végrehajtásról szóló határozat elfogadásához a jelenlévő kuratóriumi tagok 2/3-ának igen szavazata szükséges;
6.8. A Zsótér Pál díj odaítéléséhez a jelenlévő kuratóriumi tagok 100%-ának igen szavazata szükséges;
6.9. Az alapítvány a közzétételi kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy az Országos Bírósági Hivatalnak az éves beszámolót elküldi. Minden egyéb publikálásra szánt pénzügyi és egyéb beszámolót, munkájához kapcsolódó információt az alapítvány weboldalán és közösségi média oldalán tesz közzé.

7. A képviselet szabályai
7.1. Az alapítványt az elnök önállóan képviseli, a kuratórium többi tagja pedig egy másik taggal együttesen jogosultak aláírásra.
7.2. Banki átutalásoknál és egyéb banki tevékenységeknél az elnök és a kuratórium érintett tagjai a pénzintézettel kötött mindenkori szerződésnek megfelelően járnak el.
7.3. Az alapítvány céljának megfelelő, minden egyéb kikötéstől mentes dologi adományokat az elnök utasítására akkor veszik nyilvántartásba, ha az elnök döntött az adomány elfogadásáról.

8. Ügykezelési szabályok
8.1. Az alapítvány levelezését a rendszeresített céges levélpapíron kell bonyolítani, és az aláírók előnyomott (rágépelt) névvel, aláírással és az alapítványi körbélyegzőjével hitelesítik azt. A levelezések iktatása iktatóprogramban történik.
8.2. Hivatalos levelezésnek minősül a levelek alapítványi email címről történő kiküldése és fogadása is (zsoter@mozgasjavito.com). A papír alapon született hivatalos, iktatott levelek emailen történő továbbítása (pdf formátumban) szintén hivatalos levelezésnek minősül.
8.2. Az alapítvány bélyegzőjének őrzéséről a megbízott képviselő és gazdasági felelős gondoskodik.

II.
Az alapítvány vagyonának kezelése és felhasználása

1. Az alapítvány vagyona
1.1. Az alapítvány vagyonát az induló vagyon és az alapítvány bankszámlájára átutalt, vagy befizetett adományok, támogatások, a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó eredmény, valamint ezek kamata képezi.
1.2. Az alapítvány céljaira pályázattal elnyert összeget a megjelölt célra kell fordítani.

2. Az alapítvány elvi költségvetése
Mivel az alapítvány garantált, előre pontosan kalkulálható bevétel nélkül gazdálkodik, csak egy elvi éves költségvetést készít, majd a tárgyév zárását követően éves beszámolójában tételes elszámolást készít, melyet a kuratórium elnöke terjeszt a kuratórium elé elfogadásra.

3. Az alapítványi kifizetések, ezek elszámolása
3.1. Az alapítványi célokkal összhangban a következő területeken engedélyezhetők kifizetések:

 • az alapító okiratban meghatározott személyi kör támogatása, segélyezése;
 • oktatásfejlesztési és fenntartási költségek fedezése;
 • működési költségek (fax, fénymásolás, telefon, stb.);
 • gyermekek ösztöndíja, üdültetése;
 • segédeszközök, speciális eszközök vásárlása;
 • intézményes vagy egyéni foglalkoztatások;
 • mozgáskorlátozott gyermekeket, fiatalokat, és felnőtteket foglalkoztató intézmény bővítése, átépítése
 • képzési, foglalkoztatási feltételek támogatása,
 • a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok képzése, díjazása, jutalmazása;
 • külföldi és hazai szakmai tapasztalatcsere;
 • szakkönyvek, CD-k, filmek stb. elkészítése

3.2. A működési költségeken kívüli, eseti támogatások elnyerésére a pályázónak az alapítvány felé pályázatot kell benyújtania, írásos indoklással és pénzügyi tervezéssel, melyre az erre rendszeresített „Pályázati adatlap” formanyomtatvány is rendelkezésre áll. A támogatások odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma a rendes vagy rendkívüli kuratóriumi ülésén dönt, a döntés eredményéről a pályázót írásban tájékoztatja.
3.3. A pályázó a pályázatban foglaltak megvalósulását követően a soron következő kuratóriumi ülés előtt a pályázati költésekről elszámolást készít (erre az e célból rendszeresített „Pályázati elszámoló lap” is rendelkezésre áll), szöveges és számszaki összegzéssel. A kuratórium az elszámolás elfogadásáról a kuratóriumi ülésen határoz.
3.4. A pályázatokon elnyert összegek kifizetése átutalással, vagy kézpénzben, az alapítvány nevére kiállított számla ellenében teljesíthetők.
3.5. Az alapítvány ösztöndíj és emlékérem pályázata keretében történő kifizetések minden adó- és járulék terhét az alapítvány magára vállalja.
3.6. A gazdasági ügyekkel megbízott személyek akadályoztatása esetén feladatukat az elnök látja el;
3.7. Az alapítvány Napló Főkönyvét a főkönyv vezetésével megbízott személy naprakészen köteles vezetni. Bármely kuratóriumi tag, adományozó, vagy hivatalos szerv előzetes kérésére a Napló Főkönyvet be kell mutatni.
3.8. A működési költségek fedezésére szigorú elszámolású kézipénztár létesíthető, maximum 200.000,- Ft készlettel, melyet a gazdasági feladatokkal megbízott személy kezel.

Budapest; 2018. szeptember 25.

ZÁRADÉK:
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság megvitatta és elfogadta.